origens

Amb la voluntat de buscar noves vies d’expressió, mitjançant vells materials, antiguestècniques i tradicions, però potser poc corrents en l’àmbit artístic, volem introduïr la pólvora com a estri d’escriptura, per realitzar un procés creatiu, experimental i d ’investigació en la representació gràfica.
En aquest procés, s’hi desenvolupen i analitzen des de les diferents composicions químiques, les reaccions derivades de la seva combustió lligats als resultats gràfics que n’obtenim sobre una superfície, la relació d’aquest element amb tot un món conceptual carregat de simbologia universal, de cultura i tradició popular, on el foc, el caos, la mort i els orígens de la creació, esdevenen elements clau, tal i com ho són les formes primitives per el dibuix, com són la línea, el cercle… que ens permet entendre i reflexionar sobre quins són els propis orígens.

With the aim of searching for new ways of expression, through old materials, techniques and traditions, but perhaps unusual in the world of art, we introduce gunpowder as a writing utensil, to develop a creative and experimental process as well as investigating on graphic representation.
In this process, we develop different gunpowder chemical compositions and analyse the reactions derived from their combustion and their link with the graphic results we obtain on a surface. The relation of this element with a whole conceptual world of universal symbology, culture and tradition, where fire, chaos, death and the origin of creation, become key elements, just like primitive forms, such as lines and circles, are to the art of drawing – all this allow us to understand and reflect on our own origins.

Con la voluntad de buscar nuevas vias de expresion, mediante antiguos materiales, antiguas técnicas y tradiciones, pero poco corrientes en el ámbito artístico, queremos introducir la pólvora com herramienta de escritura, para realizar un proceso creativo, experimental y de investigación en la representacion gráfica.
La simbologia universal, la cultura y la tradicion popular, donde el fuego, el caos, la muerte y los orígenes de la creacion, devienen elementos clave, al igual que las formas primitivas del dibujo, como la línea, el círculo,etc, para poder entneder y reflexionar sobre quales son los orígenes propios.

Dans le but de chercher de nouvelles voies d’expression, à travers des anciens matériaux, techniques et traditions, mais peut-être inhabituelles dans le monde de l’art, nous introduisons la poudre comme un moyen d’écrire et de développer un processus créatif et expérimental ainsi que pour la recherche de représentations graphiques.
Dans ce processus, nous développons différentes compositions chimiques de poudre à canon et analysons les réactions résultantes de leur combustion et de leur lien avec les résultats graphiques obtenus sur une surface. La relation de cet élément avec tout un monde conceptuel de symbologie universelle, culture et tradition, où le feu, le chaos, la mort et l’origine de la création deviennent des éléments clés, de même que les formes primitives, telles que les lignes et les cercles, sont pour l’art du dessin, c’est ce qui nous permet de comprendre et refleter quelles sont nos origines.